Polityka prywatności

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Polityka prywatności strony www (nazywanej dalej również Portalem) www.mdevelopment.pl ma charakter informacyjny oraz wskazuje na prawa i obowiązki użytkowników w związku z korzystaniem ze strony. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.mdevelopment.pl jest: M Development Skowroński spółka jawna spółka komandytowa, z siedzibą w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 15B lok. 19, kontakt: biuro@mdevelopment.pl.
  3. Dane osobowe użytkowników strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia:
   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
  4. Korzystanie ze strony www, w szczególności podanie danych przez formularz kontaktowy jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z usług oferowanych przez stronę użytkownika jest dobrowolne.
  5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem;
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
   4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
   5. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

   

 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i legalne, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
   1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
   2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
   3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub
   4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych klientów i użytkowników strony przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W PORTALU INTERNETOWYM
  1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Użytkownika lub Klienta w portalu przez Administratora lub osoby przez niego upoważnione.
  2. Administrator może przetwarzać dane osobowe pozyskane w ramach aktywności użytkownika na stronie www i w relacjach z użytkownikami w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:
   Cel przetwarzania danych Wykonanie Umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w związku z dążeniem do zawarcia umów
   Podstawa prawna przetwarzania danych Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
   Okres przechowywania danych Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy.
   Cel przetwarzania danych Marketing usług własnych (przesyłanie informacji dotyczących nowości ofertowych, zmian w oferowanych usługach oraz innych informacji związanych z działalnością Administratora)
   Podstawa prawna przetwarzania danych Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, strony www oraz dążeniu do sprzedaży usług oferowanych przez Administratora.
   Okres przechowywania danych Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).
   Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
   Cel przetwarzania danych Marketing (wysyłanie informacji handlowych i marketingowych, w tym oferowanie usług partnerów Administratora i podmiotów z nim związanych)
   Podstawa prawna przetwarzania danych Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora
   Okres przechowywania danych Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
   Cel przetwarzania danych Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie lub o oferowanej usłudze bądź też o jakości obsługi
   Podstawa prawna przetwarzania danych Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest udoskonalanie oferty i oferowanych usług
   Okres przechowywania danych Dane przechowywane są przez okres istnienia uzasadnionego interesu lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę której dane dotyczą
   Cel przetwarzania danych Prowadzenie ksiąg rachunkowych
   Podstawa prawna przetwarzania danych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
   Okres przechowywania danych Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
   Cel przetwarzania danych Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora
   Podstawa prawna przetwarzania danych Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora
   Okres przechowywania danych Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).
   Cel przetwarzania danych Korzystanie ze strony Portalu i zapewnienie jego prawidłowego działania
   Podstawa prawna przetwarzania danych Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Portalu Internetowego
   Okres przechowywania danych Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umów handlowych dwa lata).
   Cel przetwarzania danych Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Portalu internetowym www.mdevelopment.pl
   Podstawa prawna przetwarzania danych Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu na stronie www, celem poprawy funkcjonowania strony i zwiększenia sprzedaży Produktów
   Okres przechowywania danych Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).
 4. ODBIORCY DANYCH W PORTALU WWW.MDEVELOPMENT.PL
  1. Dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w tym dla prowadzenia sprawnej komunikacji między prowadzącym portal a użytkownikami, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, hostingodawca, czy podmioty wspomagające w zakresie marketingu internetowego). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
  2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
  3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów strony www.mdevelopment.pl mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
   1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Portalu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Portalu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
   2. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
   3. dostawcy umieszczonych na stronie Portalu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Portalu Internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym również:
    1. Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Portalu Internetowego www.mdevelopement.pl z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Portalu do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie Portalu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, interesujących usługach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).
 5. PROFILOWANIE W PORTALU WWW.MDEVELOPMENT.PL
  1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w polityce prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
  2. Administrator może korzystać w Portalu Internetowym www.mdevelopment.pl z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia jakiejkolwiek umowy czy też możliwości korzystania z oferowanych w ramach Portalu usług. Efektem korzystania z profilowania na www.mdevelopment.pl może być np. podpowiedź w zakresie oferowanych usług, przypomnienie o pominiętych ofertach, przesłanie propozycji usługi, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Portalu. Mimo profilowania każdorazowo osoba (użytkownik portalu) podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z zaproponowanej usługi, czy też lepszych warunków i podjąć współpracę w zakresie działalności firmy mDevelopment.
  3. Profilowanie w Portalu Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Portalu np. poprzez przeglądanie strony konkretnej usługi lub zainteresowanie inwestycją wskazaną w Portalu Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii przeglądanych ofert w Portalu www.mdevelopment.pl. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. informację o indywidualnych warunkach danej oferty.
  4. Osoba, której dane dotyczą, ma pełne prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda osoba której dane przetwarzane są w ramach Portalu www.mdevelopment.pl, ma prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO. Oczywiście, prawa te przysługują jedynie wówczas, gdy na Administratorze nie ciąży inny obowiązek lub jeśli podstawa przetwarzania danych nie wyklucza danego uprawnienia. W każdej chwili można skontaktować się z Administratorem danych w celu uzyskania informacji o indywidualnie przysługujących prawach.
  2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uprawnienie to przysługuje wyłącznie wtedy, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
  3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu usług własnych – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu usług własnych Administratora, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Administrator zaprzestanie wówczas przesyłania informacji dotyczących nowości czy też zmian w jego ofercie.
  6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Portalu www.mdevelopment.pl.
 7. COOKIES W PORTALU ORAZ ANALITYKA
  1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www.mdevelopment.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Portal). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
  2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę www.mdevelopment.pl można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:
   Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę www.mdevelopment.pl:
   1. sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się z Portalu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz
   2. stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)
   Ze względu na cel ich stosowania:
   1. niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Portalu Internetowego),
   2. funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony Portalu Internetowego do preferencji osoby odwiedzającej stronę),
   3. analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Portalu Internetowego),
   4. marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Portalu w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony Portalu, takich jak portale społecznościowe
   Ze względu na ich dostawcę:
   1. własne (tworzone przez stronę Portalu Internetowego Administratora) oraz
   2. należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)
  3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Portalu www.mdevelopment.pl w następujących konkretnych celach:
   Cele stosowanie plików Cookies w Portalu Internetowym www.mdevelopment.pl
   identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Portalu Internetowym i pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)
   zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka (pliki Cookies niezbędne)
   zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Portalu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)
   dostosowywania zawartości strony Portalu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Portalu (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)
   prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony mdevelopment.pl (pliki Cookies statystyczne)
   remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Portal Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)
  4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Portalu Internetowego jest możliwe w następujący sposób:
   W przeglądarce Chrome:

   1. w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie,
   2. przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
   W przeglądarce Firefox:

   1. w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie,
   2. przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”,
   3. kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”
   W przeglądarce Internet Explorer:

   1. kliknij menu „Narzędzia”,
   2. przejdź do zakładki „Opcje internetowe”,
   3. przejdź do zakładki „Ogólne”,
   4. przejdź do zakładki „Ustawienia”,
   5. kliknij pole „Wyświetl pliki”
   W przeglądarce Opera:

   1. w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie,
   2. przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
   w przeglądarce Safari:

   1. kliknij menu „Preferencje”,
   2. przejdź do zakładki „Prywatność”,
   3. kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”
   Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/ lub: https://www.cookie-checker.com/
  5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony www.
  6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Portal – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
   w przeglądarce Chrome
   w przeglądarce Firefox
   w przeglądarce Internet Explorer
   w przeglądarce Opera
   w przeglądarce Safari
   w przeglądarce Microsoft Edge
  7. Administrator może korzystać w Portalu www.mdevelopment.pl z usług Google Ads, Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) oraz z usługi Hotjar dostarczanej przez firmę Hotjar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta).. Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Portalu Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Portalu i analizie ruchu na stronie. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Portalu Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Portal oraz sposób ich zachowania na stronie www.mdevelopment.pl, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
  8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Portalu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
  9. Administrator może korzystać w Portalu Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Portal Internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
  10. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com:
   https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Strona www.mdevelopment.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Portalu Internetowego www.mdevelopment.pl.